Letošní volební valná hromada se konala v kavárně Černý orel na náměstí v pátek, 11. března, od 18.30 hodin. Z důvodu nízké účasti členů musel být její začátek posunut na sedmou odpolední. Po již zmíněné půlhodině bylo přítomno 26 bratrů, schůze byla usnášeníschopná a mohla začít.

PO schválení programu schůze následovala zpráva starosty o činnosti. Projev předsedy naší jednoty bratra Miroslava Foučka byl obsáhlý, když trval bezmála 45 minut.

Tento projev nyní shrnu v několika bodech:

  • Statistika: jednota má k 11.3.2016 79 členů starších 18-ti let, od 1.1.2016 ukončilo členství 12 bratrů (8 mužů, 2 dorostenci, 2 žáci). Naopak radostnou statistikou je přijetí 25ti nových bratrů.
  • Zhodnocení uskutečněných akcí:1) Masopust 2016 – vyjádření díků za účast a poděkování SDH Blížkovice v čele s Miroslavem Volfem za spoluúčast a pomoc při večerním pochováváním basy na náměstí.2) Turnaj přípravek v Hostimi – vyjádření kladných ohlasů od účastnících se mužstev a poděkováním pořadatelům celé akce v čele s Vladimírem a Adélou Dvořákovými.3) Setkání hokejových generací – od 45 let věku. Nejstaršímu účastníkovi bylo 81 let a celá akce se skvěle povedla a určitě nebude poslední v podobném duchu.4) Tradiční fotbalový turnaj Meziřeky.
  • Zpráva o stavu nemovitého majetku a záměr s jejich dalším zvelebováním:1) Fotbalové kabiny – vybudování kanalizační přípojky. Po nekonečných průtazích ohledně vlastnictví pozemků pod plánovaným vedením kanalizace vše nasvědčuje tomu, že již brzy zmíněné pozemky budou ve vlastnictví obce a vybudování přípojky nebude nic stát v cestě.2) Sokolovna – nastínění možností, co s naší sokolovnou udělat a vyjádření návrhu výboru naší jednoty.
  • Zhodnocení činnosti oddílů – předání slova bratru Martinu Pikolonovi, který zhodnotil fungování oddílu jako celku a následné předání slova bratru Vladimírovi Dvořáku (šéftrenér mládeže), který upřesnil činnost, počty hráčů a úspěchy týmů.
  • Poděkování všem, kdo se podílejí na provozuschopnosti jednoty, jak z řad členů, tak z řad sponzorů (v čele se zúčastněnými Bc. Šárkou Ježkovou, jakožto starostkou městyse Blížkovice, našeho hlavního partnera  a panem Leošem Falcem).

Po skončení projevu našeho starosty následovalo přednesení zpráv hospodářky a revizní a kontrolní komise. Komise neshledala žádné závady v účetních dokladech za rok 2015.

Poté už následovala volba starosty, členů výboru a nové revizní komise. Na starostu byl navržen bratr Miroslav Fouček, návrh byl valnou hromadou potvrzen. Za členy výboru byli navrhnuti bratři Karel Heimlich, Libor Sobotka st., Marek Kavan, Tomáš Řeřucha, Martin Pikolon a sestra Milena Kuchtíková – i v tomto případě byla volba jednoznačná a všichni navržení členové byli zvoleni. Poslední volbou byla kontrolní a revizní komise, i ta zůstala ve svém původním složení – bratři Martin Janyška st., Vladimír Dvořák a Jaroslav Holík.

Následovalo schválení navrženého rozpočtu. Navržený rozpočet byl schválen, jednota bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem (+/- 10 000) okolo 220 000 Kč. Návrh rozpočtu byl jednohlasně schválen.

Následovala diskuze, ze které se vyformovalo následné usnesení:

  • důslednější vyběr členských příspěvků
  • mandát pro jednání výboru jednoty s obcí o bezplatném převodu budovy sokolovny a přilehlých pozemků pod vlastnictví obce za co nejvýhodnějších podmínek pro TJ Sokol Blížkovice

Závěrečným bodem bylo usnesení valné hromady, jež bylo schváleno 25 hlasy pro, 1 proti.

Leave A Reply